സച്ചിൻ റിലോഡേഡ്

“പണവും ,പ്രശസ്തിയും വരുമ്പോൾ വന്ന വഴി മറന്ന് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക, പണത്തിനും ജീവിതത്തിനുമിടയിൽ കൃത്യമായ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജീവിതവിജയം നിങ്ങളെ തേടി വരും “   രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് 2013 ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ കളിച്ചിരുന്ന […]
error: Content is protected !!