വേഗതയെ സ്നേഹിച്ച ഷുമാക്കർ

എന്നാണ് ഷുമി താങ്കളെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയത്? കൃത്യമായി  ഒരു ഉത്തരം പറയാനില്ല.ഓർമ്മയിൽ ഉള്ളത് ഫെരാരിയുടെ യൂണിഫോമിൽ കിരീടങ്ങളുമായി ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ മുഖം മാത്രം. അതുവരെ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും കാണുവാൻ ടി.വി യുടെ മുന്നിൽ […]
error: Content is protected !!