എഫ്രേംസിലെ ദ്രോണാചാര്യർ

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമിലെ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു രസതന്ത്രമുണ്ട്,അവർ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പകരം ടീമിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു – അമേരിക്കൻ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഇതിഹാസമായ  ദേബസ്സ്‌ചെരെയുടെ വാക്കുകളാണിത്. വ്യക്തിപരമായ […]
error: Content is protected !!