നീരജിലൂടെ ഒരു ജനഗണമന സ്വപ്നം

“ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് സിംഹം എപ്പോഴും ഒരു ചുവട് പുറകിലേക്ക് വയ്ക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു, ഒരു കായികതാരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു തിരിച്ചടി അത്തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ” ഇന്ത്യയുടെ ഒളിംബിക്സ് പ്രതീക്ഷ നീരജ് ചോപ്രയുടെ വാക്കുകളാണിത് നൂറ്റി […]
error: Content is protected !!