ഇനി ഇല്ല അതിർവരമ്പുകൾ

ഏതാനും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം വേരോട്ടമുള്ള ക്രിക്കറ്റ്‌ എന്ന കായികയിനം അതിന്റെ പരമ്പരാഗത അതിർ വരമ്പുകൾ കടന്നു കൂടുതൽ നാടുകളിലേക്ക് വളരാനുള്ള സാധ്യതകളും, ഒപ്പം അതിന്റെ പ്രയാണത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും ചേർത്ത് ഒരു വിലയിരുത്തൽ  2020 ലെ […]
error: Content is protected !!