#ഇന്ത്യ #ഇംഗ്ലണ്ട്

ആത്മാവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെസ്റ്റ്‌ പരമ്പര വിജയം ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ കൈവരിച്ച ഇന്ത്യ, സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടുമായി പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഐ സി സി ടെസ്റ്റ്‌ ചാമ്പ്യൻഷിപ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പരമ്പര ആണ് […]
error: Content is protected !!