ദി ടോഫീസ് മധുരം പോലെ ചരിത്രം

തളർച്ചകൾ നേരിട്ടേക്കാം , ഇനി ഒരു മടങ്ങിവരവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഏത് വമ്പൻ ടീമുകളും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന എവർട്ടനെ ട്രോളുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിലെ അവരുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തവരാവും. സെന്റ് […]
error: Content is protected !!