വാടില്ല… തളരില്ല

“എന്റെ കരിയർ അവസാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ  വിധിയെഴുതി; പക്ഷെ, നിങ്ങൾക്ക്‌ എന്നെ അറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ”… കലാപമുഖരിതമായ കൗമാരത്തിൽ റോസെൻബെർഗിന്റെ  തെരുവുകളിൽ തുടങ്ങിയ ഓട്ടം നാൽപ്പതിന്റെ നിറവിലും സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് […]
error: Content is protected !!