സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രിഷൻ

ഒരു  അത്ലെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.ഈ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സ്ഥിരമായ ട്രെയിനിങ് മാത്രം പോരാ , ചിട്ടയായ ആഹാരക്രമവും കൂടി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിട്ടയായ ആഹാരക്രമം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ […]
error: Content is protected !!