#ക്രിക്കറ്റ്#cricket #ക്രോണ്യ

ഹീറോ ടു വില്ലൻ

ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സമർത്ഥനും സുന്ദരനുമായ ക്രിക്കറ്ററായിരുന്നു അയാളെന്ന്. ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനുവരിയിലെ ആ ദിവസത്തിന ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല . സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പോർട്ട് […]
error: Content is protected !!