ആരാധകരുടെ സ്വന്തം ബോറുസിയ

തുടക്കകാലം തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടീമിനോട് അവിടുത്തെ അധികാരി മോശമായ പെരുമാറിയതിൽ അസന്തുഷ്ടരായ പതിനെട്ട് യുവാക്കളാണ് 1909 ൽ ബോറുസിയ ഡോർട്മണ്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പഴയ പ്രഷ്യയുടെ ലാറ്റിൻ പരിഭാഷയാണ് “ബോറുസിയ ” എന്ന […]
error: Content is protected !!