#ഡെർബി #മാഞ്ചസ്റ്റർ united

മാഞ്ചസ്റ്റർ നഗരം തീപിടികുന്ന ഡെർബി വസന്തം ;യുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം

“ചിലപ്പോൾ  ഫുടബോളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പറയണം,അതെ അവർ ഞങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചവരാണ് ” മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച സാക്ഷാൽ സർ അലക്സ് ഫെർഗുസൺ ഒരു മത്സരശേഷമുള്ള തന്റെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത് […]
error: Content is protected !!