#ഫെരെൻക് പുസ്കസ്

ഒരിക്കൽകൂടി അവതരിക്കുമോ ഇതിഹാസങ്ങളെ

ഫുട്ബോളിന്റെ (സോക്കർ) മനോഹാരിത സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മകതയും ചാതുര്യവും ചേരുമ്പോൾ അത് ഒരു കലാരൂപമായി മാറുന്നു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും.അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മിക്ക കായിക ഇനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫുട്ബോളിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കളിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ബേസ്ബോൾ […]
error: Content is protected !!