ടോക്കിയോ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം

കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ സഹായമാണ് ,ചെറിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ,പിന്നെ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെയും “ മാജിക് ജോൺസൺ   അന്ന് രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ ആഘോഷമായിരുന്നു, വർഷം 2008 ഓഗസ്റ്റ് 11 ബീജിംഗ് ഒളിംബിക്സിലെ ഷൂട്ടിങ്ങ് വേദിയിൽ […]
error: Content is protected !!