അത്ലെറ്റിക് ബിൽബാവോ; ഫുട്ബോളും വംശിയതയും 

മൗലികവാദങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പോർട്സ് മാത്രമാണ്. വർഗ വംശ ലിംഗ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്ന വികാരമാണ് ഫുട്ബോൾ. അതിന്റെ അന്തസ്സിന് കളങ്കം ചാർത്തുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരാറുണ്ടെങ്കിലും, […]
error: Content is protected !!