റൺമഴ തടയാൻ വിയർക്കുന്നവർ

ചീറിപാഞ്ഞ് വരുന്ന പന്തുകൾ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും സാധിക്കതെ , ഇളകിയാടുന്ന സ്റ്റമ്പുകൾ തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് നോക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാർ വാണിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനങ്ങൾക്ക് ആ സൗന്ദര്യം […]
error: Content is protected !!