എഫ്രേംസ് അക്കാദമി എന്ന കളിത്തൊട്ടിൽ

കാണികളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ നിമിഷവും പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗെയിമാണ് ബാസ്കെറ്റ്ബാൾ .അവസാന സെക്കൻഡ് പോലും അതിനിർണായകമായ ഗെയിമിൽ പിറന്ന വിജയച്ചിരിയുടെയും ,കണ്ണുനീരിന്റെയും ബാസ്കെറ്റ്ബാൾ കഥകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് . എന്നാൽ ബാസ്കറ്റ്ബോളിനെയും, ക്രിക്കറ്റിനെയും ഏറെ സ്നേഹിച്ച […]
error: Content is protected !!