ഒഴിഞ്ഞ സിംഹാസനം

ധോണി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു യുദ്ധത്തിനും എനിക്ക് ധൈര്യമായി പോകാം – ഗാരി കിർസ്റ്റൺ 2005 / 06 കാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പാക്കിസ്താൻ പര്യടനം, ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നഷ്ടട്ടെ ഇന്ത്യക്ക് മാനം രക്ഷിക്കാൻ ഏകദിന […]
error: Content is protected !!