ഒരിക്കൽകൂടി അവതരിക്കുമോ ഇതിഹാസങ്ങളെ

ഫുട്ബോളിന്റെ (സോക്കർ) മനോഹാരിത സൂചിപ്പിക്കുന്ന സർഗ്ഗാത്മകതയും ചാതുര്യവും ചേരുമ്പോൾ അത് ഒരു കലാരൂപമായി മാറുന്നു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും.അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മിക്ക കായിക ഇനങ്ങളിൽ നിന്നും ഫുട്ബോളിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കളിക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ബേസ്ബോൾ […]
error: Content is protected !!